Zou Lei, Chairman of the Board, China Datang Corporation